Zaměstnanec vyslaný zaměstnavatelem

Pokud je doba pobytu zaměstnance v zahraničí kratší než 24 měsíců a umělec je vysílán do jiného členského státu EU, EHP či Švýcarska, za splnění určitých podmínek se nic nebude měnit. Zaměstnavatel v ČR bude za zaměstnance odvádět i nadále pojistné do českého systému, ze kterého je zaměstnanec i nadále oprávněn čerpat dávky sociálního zabezpečení a zdravotní péči.

Pro tento účel musí zaměstnavatel zažádat na místně příslušné OSSZ o vystavení osvědčení o vyslání zaměstnance – formulář A1.
U své zdravotní pojišťovny si musí zaměstnanec vyžádat vydání formuláře S1. Ten zaměstnance a jeho rodinné příslušníky opravňuje čerpat zdravotní péči během pobytu v zahraničí.
Zaměstnanec by měl mít tyto formuláře s sebou v zemi své dočasné působnosti jako osvědčení příslušnosti k sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Potřebuje-li zaměstnanec po dobu vyslání v jiném členském státě zdravotní péči, má nárok na její poskytnutí v nezbytném rozsahu za stejných podmínek, jako tamním občanům, včetně např. úrovně spoluúčasti pacienta. Tato péče je poskytována na náklady české zdravotní pojišťovny. K prokázání toho, že je zaměstnanec českým pojištěncem, slouží zejména Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz.
Vzhledem k tomu, že tato péče je poskytována pouze v nezbytném rozsahu, je doporučeno sjednat si před takovým odjezdem do ciziny zdravotní cestovní připojištění.