Typy víz a proces podání žádosti

Podrobné informace o vízech a způsobech podání naleznete na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a na stránkách jednotlivých zastupitelských úřadů.

Schengenská (krátkodobá) víza – víza pro pobyt v ČR / schengenském prostoru do 90 dnů:

Vízum „A“ – letištní průjezdní vízum

Vízum „C“ – krátkodobé vízum za účelem turistiky, zdravotním, obchodním, kulturním, sportovním, návštěvy (pozvání), oficiálním (politickým), studia, školení, stáže, vědeckého výzkumu, zaměstnání, sezónního zaměstnání, zácviku a ostatní.

 • Jsou pro pobyty, které nejsou delší než 90 dní v každých 180 dnech. Jedná se o jednotné vízum, které umožňuje krátkodobé pobyty v celém schengenském prostoru.
 • Žádost lze podat nejdříve tři měsíce před plánovanou cestou. Maximální lhůta pro vyřízení žádosti je patnáct kalendářních dní. Žádost podaná méně než patnáct dní před cestou nemusí být včas vyřízena.

Dlouhodobá víza – víza pro pobyt v ČR nad 90 dnů a do 12 měsíců, která zároveň opravňují zároveň k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních státech schengenského prostoru (pravidlo 90/180):

Vízum „D“ – dlouhodobé vízum za účelem zdravotním, kulturním, sportovním, návštěvy (pozvání), oficiálním (politickým), rodinným, studia, školení, stáže, dobrovolnictví, pracovní dovolené, sezónního zaměstnání, zácviku, podnikání a ostatní.

 • Vydává se na 90 dnů až 12 měsíců.
 • Udělování víza obecně podléhá schválení příslušnými úřady.

Vízum „D“ – dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, zaměstnání (zaměstnanecká kartamodrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance), studia, sloučení rodiny, vědeckého výzkumu, investování a pobytu rezidenta jiného členského státu EU.

 • Udělují se na 60 dnů, během kterých si cizinec na území ČR převezme povolení k pobytu.

Vízum „D“ – dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu.

 • Udělují se na 60 dnů, během kterých si cizinec na území ČR převezme povolení k pobytu.
 • Povolení k trvalému pobytu na území ČR opravňují zároveň k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních státech schengenského prostoru

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je určena pro občany třetích zemí, kteří budou v ČR zaměstnáni déle než 3 měsíce. Je to druh povolení k dlouhodobému pobytu, které nahradilo samostatné vydávání víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu. Opravňuje tedy k pobytu na území ČR a zároveň k zaměstnání. Nejčastěji je vydávána na dobu trvání pracovněprávního vztahu, maximálně však na dva roky s možností prodloužení. Zaměstnaneckou kartu lze vydat na pracovní místo, které je zařazeno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty (Integrovaný portál MPSV ČR).

Modrá karta

Modrá karta je určena pro občany třetích zemí, kteří budou v ČR zaměstnáni déle než 3 měsíce v zaměstnání vyžadujícím vysokou kvalifikaci. Vysokou kvalifikací je myšleno řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo alespoň tři roky. Dále je nutné, aby výše sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídala alespoň 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy.

Podání žádosti o vízum

Minimální požadavky na žadatele o vízum

 • vyplněný formulář žádosti podepsaný žadatelem,
 • platný cestovní doklad,
 • fotografie,
 • biometrické údaje – odebere pracovník příslušného orgánu při podání žádosti,
 • podpůrný doklad o účelu pobytu,
 • podpůrný doklad o ubytování,
 • podpůrný doklad o dostatečných finančních prostředcích,
 • informace umožňující posoudit záměr návratu,
 • cestovní zdravotní pojištění,
 • v závislosti na typu víza je možný požadavek dalších dokumentů, jako jsou pozvánky, smlouvy o službách, letenky, členství v organizacích, oddací list, rodné listy dětí, osvědčení o vlastnictví půdy a jiné důkazy o záměru žadatele se navrátit do země původu.

Podrobné požadavky pro jednotlivé typy víz naleznete na webu MZVČR.

Zvací dopis

Zvoucí osoba může být fyzická i právnická osoba. Existují dva typy zvacího dopisu:

1) Úředně ověřené pozvání

 • Na oficiálním tiskopise (tiskopis nelze stáhout online, jelikož je opatřen unikátním číslem a je nutné zaplatit správní poplatek ve formě kolku.).
 • Tiskopis poskytne Služba cizinecké policie podle místa trvalého bydliště a rovněž jej ověří.
 • Zvoucí osoba se zavazuje poskytnut ubytování a převzít finanční závazky spojené s pobytem (lze je převzít v částečném nebo úplném rozsahu.).
 • Lze takto doložit účel pobytu, ubytování, finanční prostředky a cestovní zdravotní pojištění pro ČR.

2) Neoficiální pozvání – dopisem

 • Právnická osoba musí napsat na hlavičkovém papíře a nechat podepsat oprávněnou osobou,
 • Minimální náležitostí je jméno zvané osoby, datum narození, příp. číslo pasu a informace o cestě a pobytu cizince – účel, délka, místo pobytu atd.
 • Při žádosti o vízum stačí doložit nascannovanou kopii dopisu.