Umělci a další kulturní pracovníci, kteří nejsou zaměstnanci, osobami bez zdanitelných příjmů, ani nespadají do zákonem vymezené skupiny občanů, za které platí pojistné stát, spadají do kategorie osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Povinnosti OSVČ ve vztahu ke zdravotnímu pojištění:

Oznamovací povinnost

Ke splnění oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání slouží podnikatelům Jednotný registrační formulář. Ten je k dispozici na kterémkoliv živnostenském úřadě a pomocí něj provede OSVČ všechny potřebné registrace najednou.
OSVČ je povinna oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení či ukončení samostatně výdělečné činnosti a jakékoliv změny údajů nejpozději do 8 dnů, ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Platba pojistného

OSVČ platí pojistné na účet své zdravotní pojišťovny formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku vypočteného na základě přehledu příjmů a výdajů za uplynulý rok.
Záloha na pojistné je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.
Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočtenou z dosažených příjmů musí být zaplacen nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok, za který se pojistné platí.

V prvním roce výkonu hlavní výdělečné činnosti se odvádí měsíční zálohy na zdravotní pojištění alespoň v minimální výši stanovené státem pro daný rok. Následně OSVČ vypočítá výši měsíční zálohy ze svého podaného přehledu o příjmech a výdajích.

V prvním roce výkonu vedlejší výdělečné činnosti nemá OSVČ povinnost odvádět povinné zálohy na zdravotní pojištění. Při souběhu OSVČ + zaměstnanec není povinnost ani v dalších letech platit měsíční zálohy, pojistné se zaplatí za celý rok po podání přehledu. Při souběhu OSVČ + stát je povinnost platit zálohy ve výši vypočtené v podaném přehledu příjmů a výdajů.

Přehled o příjmech a výdajích

OSVČ je povinna nejpozději do 1 měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání, předložit zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích a v něm si vypočítat doplatek pojistného za daný rok a také výši záloh pro příští období. Doplatek musí zaplatit do 8 dnů od podání přehledu.