Zdravotní pojištění je vymezeno zákonem č. 48/1997 Sb., o věřejném zdravotním pojištění. Tento zákon je používán, nestanoví-li jinak přímo použitelné předpisy EU upravující koordinaci systémů sociálního zabezpečení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004.

Pojistné je hrazeno zdravotní pojišťovně, u které je pojištěnec pojištěn, od 1. dne nástupu zaměstnance do zaměstnání či zahájení samostatně výdělečné činnosti.

Pojištěnec má právo na výběr zdravotní pojišťovny. Pojišťovnu lze měnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí (1. ledna, 1. července).

Pojištěnec je povinen prokazovat se při poskytování zdravotních služeb platným průkazem pojištěnce (Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou.