S daní z přidané hodnoty se potýkají jak umělci působící na mezinárodní scéně, tak umělci u nás. Tato problematika je úzce spojena s uměleckou činností, prodejem a poskytováním služeb v zahraničí. Směrnice EU stanovuje pouze minimální sazbu DPH ve výši 15 % a dále umožňuje členským státům stanovit si až dvě nižší sazby DPH, ale opět udává minimum 5 %. Je možné mít i specifické zboží a služby z DPH vyňaty. Je důležité rozlišit dodání zboží a poskytnutí služeb. Definice obsahuje směrnice EU: „dodáním zboží“ se rozumí převod práva nakládat s hmotným majetkem jako vlastník. „Poskytováním služeb“ se rozumí jakékoliv plnění, které není dodáním zboží ve smyslu článku 5. Tedy vše, co není dodáním zboží, je službou.

Příklad

Umělec, který je plátcem DPH a žije v České republice, prodává obraz fyzické osobě v Dánsku. Která země má nárok na DPH?

Ve výše uvedeném případě platí daňový domicil (takzvaná zásada sídla), a to s ohledem na to, že kupující je fyzická osoba. Umělec je tedy povinen přičíst českou DPH na svou fakturu a zaplatit ji českým daňovým orgánům.

Pokud by kupujícím v Dánsku byla právnická osoba, která by obraz koupila v rámci svého podnikání, potom by se uplatnila takzvaná zásada místa plnění a kupující by musel odvést DPH v Dánsku.

Co se stane, pokud žije fyzická osoba mimo EU, kde dochází ke zneužití práv, nebo je v tomto místě hostování? V každém případě je třeba dodržovat různá pravidla a postupy.

Chcete-li se dozvědět více, pokračujte v oddílu DPH na zahraniční transakce.

Ti, kteří se chtějí dozvědět více o DPH v České republice, pokračujte v části Základní informace.