Kdy je třeba platit DPH?

Dodávky zboží (například obrazy, fotografické výtisky, plastiky) a poskytování služeb (například výkon jako tanečník nebo herec/herečka), které podnikatel provádí na domácím trhu za úplatu a jako součást své obchodní činnosti, podléhají DPH (vymezení předmětu daně je v § 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů).

Je třeba položit si tři otázky, pokud chceme zjistit, zda a jak bude DPH účtována za prodej v České republice:

Bude DPH účtována? Podléhá daný prodej DPH, nebo je od DPH osvobozen?

Pokud ano: Existují nějaké výjimky (osvobození od DPH)? Některé dodávky a služby jsou osvobozeny od DPH. Zákon o DPH upravuje osvobození od daně bez nároku na odpočet a s nárokem na odpočet. Jednotlivé kategorie jsou upraveny v § 52 až 71 zákona o DPH. Například § 61 písm. e) osvobozuje bez nároku na odpočet poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou zřízenou Ministerstvem kultury ČR nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání. Toto osvobození je ale vázáno primárně dle subjektu, který zboží a služby poskytuje. Jednalo by se například o divadlo, příspěvkovou organizaci a osvobození její hlavní činnosti od DPH.

Jaká sazba daně má být aplikována – standardní sazba 21 %, nebo  snížená sazba 12 %? Základní sazba je uplatňována na naprostou většinu zboží a služeb. U zboží uvedeného v příloze č. 3 zákona o dani z přidané hodnoty se uplatňuje první snížená sazba daně. U zboží uvedeného v příloze č. 3a se uplatňuje druhá snížená sazba daně. U služeb uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje první snížená sazba daně. U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 se uplatňuje první snížená sazba daně. Z tohoto důvodu je nutné si vždy ověřit příslušnou výši DPH v zákoně a jeho přílohách.

V příloze č. 2, tedy v první snížené sazbě, jsou například tyto služby:

  • Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.
  • Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít, a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.
  • Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení (na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, cirkusů, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí).
  • Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení.

Ze zboží dle přílohy č. 3 patří do první snížené sazby například knihy, brožury, letáky, prospekty, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě. Dle přílohy č. 3a patří do druhé snížené sazby tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, noviny a časopisy; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované, za podmínky, že reklama v nich nepřesáhne 50 %.

Základní otázkou pro určení odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s DPH je místo, kde se poskytují dodávky nebo různé služby. Pokud prodáváme zboží nebo službu v rámci České republiky, DPH musí být vybírána, pokud není aplikována výjimka. Vše se zkomplikuje, pokud jde o přeshraniční dodávky a služby.

V následujících případech je povinností stát se tzv. identifikovanou osobou:

1) Z jiného státu EU jsme pořídili zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu).

  • Přijali jsme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku, případně se jeho provozovna plnění neúčastní); týká se například Google AdWords. Identifikovanou osobou jsme ode dne přijetí služby.
  • Přijali jsme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku – jedná se o dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Identifikovanou osobou jsme ode dne přijetí plnění.
  • Poskytli jsme službu s místem plnění v jiném státě EU podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (kromě služby, která je v jiném státě EU osvobozena od DPH); jedná se například o příjem z reklam z Google AdSense. Identifikovanou osobou jsme ode dne poskytnutí služby.

Nutné je registrovat se do 15 dní.