Licenční smlouva

K výsledkům tvůrčí nebo interpretační činnosti mají umělci nezcizitelné právo, nicméně prostřednictvím licenční smlouvy mohou umožnit využití výsledků jejich činnosti také třetím osobám (viz také Majetková autorská práva). Licenční smlouvu doporučujeme začlenit do dalších typů smluv, které jsou zde popsány (v takovém případě není nutné uzavírat samostatnou licenční smlouvu, licenční smlouvy tak lze – stejně tak jako jakékoliv jiné smlouvy – uzavřít formou smíšených smluv). Je-li umělec ve výkonu svých práv zastoupen kolektivním správcem, považujeme za nezbytné (nebo přinejmenším za vhodné) konzultovat poskytnutí licence s příslušným kolektivním správcem, a to samozřejmě ještě před samotným uzavřením licenční smlouvy.

Právo k užívání výsledků umělecké činnosti (tzv. licence) je zpravidla poskytováno za odměnu, může být časově a/nebo územně (teritoriálně) a/nebo množstevně omezeno a může mít podobu výhradního (exkluzivního) nebo nevýhradního (neexkluzivního) oprávnění. Ve smlouvě by měly být specifikovány konkrétní druhy (způsoby) užití (např. užití fotografií a zvukově obrazových záznamů choreografie na webových stránkách divadla pro reklamní účely v průběhu jednoho roku po derniéře inscenace). Neméně důležitá je otázka případných změn či zásahů do výsledků činnosti umělce, stejně tak jako ustanovení o formě či způsobu uvedení (zmínění) umělce v souvislosti se šířením výsledků jeho činnosti (viz také podrobné informace v části Majetková autorská práva).

Odměna za užívání výsledků činnosti umělce závisí na různých kritériích: čím širší je poskytovaná licence, tím vyšší bývá odměna. Odměna může být podílová (stanovená nejčastěji procentem z výnosu z licence apod.) nebo pevná (paušální nebo též fixní). Pevná odměna může být splatná jednorázově, nebo ve splátkách. U dlouhodobých licenčních smluv s podílovou licenční odměnou je vhodné sjednat splatnost odměny v každém jednotlivém kalendářním roce nebo pololetí.

Vzorovou komentovanou smlouvu o nastudování a opakovaném vytváření uměleckých výkonů a o poskytnutí licence k jejich užití naleznete zde.