Právní pomoc a náklady právní pomoci

Právní zastoupení je dnes již běžně dostupné v jakémkoliv místě konání soudního řízení. Majetkové spory, které neobsahují autorskoprávní prvek nebo jinou výjimku, jsou v České republice vedeny před okresními soudy. Právní zastoupení není u těchto sporů ze zákona nezbytné (na rozdíl například od Slovenské republiky). Zahajování soudních sporů v České republice bez advokáta však nebývá v praxi příliš obvyklé, zvláště pokud dotyčný žalobce nehovoří česky nebo není obeznámen s českými procesními postupy.

Jako u ostatních odborností existují i v právu specialisté na konkrétní problematiku. Rozhodnutí o výběru vhodného advokáta doporučujeme založit na charakteru sporného problému – máte-li problémy se vznikem škody na výtvarném díle, vyhledejte specialistu na škody a pojištění, máte-li problémy s autorským právem, vyhledejte odborníka na právo duševního vlastnictví apod.

Nejprve je ale třeba zabývat se výší případné odměny advokáta; očekávané náklady na právní pomoc proto také hrají svou roli při výběru vhodného advokáta. Až do skončení soudního sporu hradí náklady na právního zástupce každá strana sama ze svého. Odměnu lze ale s právníkem vyjednat, respektive dohodnout. Počáteční ústní konzultace by v České republice neměla stát více než 100 EUR. V případě soudního řízení musí strana, která nebyla v řízení úspěšná, uhradit veškeré náklady spojené se soudním řízením, tedy včetně nákladů na právního zástupce vítězné strany, a to na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). V případě, že strana spor vyhraje pouze částečně, bude povinnost k náhradě nákladů řízení rozložena mezi obě strany uvážením soudu s přihlédnutím k míře úspěchu či neúspěchu ve věci té či oné strany sporu.

Pojištění právní ochrany je jedním ze způsobů zajištění proti neúměrně vysokým nákladům spojeným s takovým řízením. Při výběru vhodné pojišťovny a pojistné smlouvy je ale podstatné posoudit, zda a do jaké míry jsou pokryty náklady výkonu té či oné profese. Jednotlivé pojišťovny mají totiž pojistná krytí nastavena různě.