Smlouva o nájmu

Smlouvy o nájmu upravují dočasné užívání movité nebo nemovité věci za úplatu (nájemné). Smlouvy o nájmu bytu musí být vždy uzavřeny písemně; u ostatních prostor to zákon nevyžaduje, ale je určitě vhodnější i takovou nájemní smlouvu uzavřít písemně. V oblasti kultury se nájemními smlouvami upravují většinou vztahy při užívání jak divadelních prostor, sálů, zkušeben či studií (tedy věcí nemovitých), tak také hudebních nástrojů, techniky a vybavení, scénografie či kostýmů (tedy věcí movitých). Týká-li se nájemní smlouva výše vyjmenovaných nemovitých věcí, nepoužijí se ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu, jelikož výše vyjmenované nemovitosti mají charakter nebytových prostor. To se projevuje mimo jiné i v tom, že takové nájemní smlouvy mají poněkud volnější režim.

Jedná-li se o nájem na konkrétní dobu, skončí nájem uplynutím sjednané doby nájmu, přičemž platí, že smlouvu v tomto případě nelze ukončit předčasně ani jednou smluvní stranou. Kromě určitých zákonných výjimek, kdy je možné smlouvu předčasně ukončit i bez výpovědní doby, lze smlouvu předčasně ukončit pouze pokud v ní byly sjednány důvody výpovědi a výpovědní doba. Byl-li nájem sjednán na neurčitou dobu, lze ukončit smlouvu ze zákona kdykoliv a kteroukoliv smluvní stranou. Jedná-li se o věc movitou, je výpovědní doba jednoměsíční, jedná-li se o věc nemovitou, je výpovědní doba tříměsíční.